zeibekiko dancing during a wedding

guest dancing traditional zeibekiko on a Greek wedding